MCO là gì? Nghĩa của từ mco

MCO là gì?

MCO“Major Combat Operation” trong tiếng Anh.

MCO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCO“Major Combat Operation”.

Major Combat Operation: Hoạt động Chiến đấu Chính.

Một số kiểu MCO viết tắt khác:

Monaco: Monaco.
ISO 3166 bát quái.

Movement Control Officer: Cán bộ kiểm soát chuyển động.

Giải thích ý nghĩa của MCO

MCO có nghĩa “Major Combat Operation”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động Chiến đấu Chính”.