MD là gì? Nghĩa của từ md

MD là gì?

MD“Mất dạy” trong tiếng Việt, “Medicinae Doctor” trong tiếng Anh.

MD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MD“Mất dạy”, “Medicinae Doctor”.

Mất dạy.

Medicinae Doctor: Bác sĩ y khoa.

Một số kiểu MD viết tắt khác:

Fifteen Hundred: Một nghìn năm trăm.
Bằng chữ số La Mã.

Mendelevium.
Md.

Mặt dày.

Muscular Dystrophy: Chứng loạn dưỡng cơ.

Molecular Dynamics: Động lực học phân tử.

Membrane Distillation: Chưng cất màng.

Managing Director: Giám đốc điều hành.

Majority Decision: Quyết định đa số.

Man-day: Ngày công.

Memorial Day: Ngày kỹ niệm.

Giải thích ý nghĩa của MD

VIỆT NGỮ.

MD có nghĩa “Mất dạy” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

MD có nghĩa “Medicinae Doctor”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ y khoa”.