MDA là gì? Nghĩa của từ mda

MDA là gì?

MDA“Main Defensive Action” trong tiếng Anh.

MDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDA“Main Defensive Action”.

Main Defensive Action: Hành động Phòng thủ Chính.

Một số kiểu MDA viết tắt khác:

Main Defensive Area: Khu vực phòng thủ chính.

Moldova: Môn-đô-va.
ISO 3166 bát quái.

Muscular Dystrophy Association: Hiệp hội loạn dưỡng cơ.

Giải thích ý nghĩa của MDA

MDA có nghĩa “Main Defensive Action”, dịch sang tiếng Việt là “Hành động Phòng thủ Chính”.