MDCT là gì? Nghĩa của từ mdct

MDCT là gì?

MDCT“Multi-Detector Computed Tomography” trong tiếng Anh.

MDCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDCT“Multi-Detector Computed Tomography”.

Multi-Detector Computed Tomography: Chụp ảnh điện toán đa máy dò.

Một số kiểu MDCT viết tắt khác:

Modified Discrete Cosine Transform: Biến đổi Cosine rời rạc đã sửa đổi.

Multidetector CT: CT đa đầu dò.

Giải thích ý nghĩa của MDCT

MDCT có nghĩa “Multi-Detector Computed Tomography”, dịch sang tiếng Việt là “Chụp ảnh điện toán đa máy dò”.