MDF là gì? Nghĩa của từ mdf

MDF là gì?

MDF“Main distribution frame” trong tiếng Anh.

MDF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDF“Main distribution frame”.

Main distribution frame: Khung phân phối chính.

Một số kiểu MDF viết tắt khác:

Medium-density fiberboard: Ván sợi mật độ trung bình.

Giải thích ý nghĩa của MDF

MDF có nghĩa “Main distribution frame”, dịch sang tiếng Việt là “Khung phân phối chính”.