MDNA là gì? Nghĩa của từ mdna

MDNA là gì?

MDNA“Madonna's 12th studio album title” trong tiếng Anh.

MDNA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDNA“Madonna's 12th studio album title”.

Madonna's 12th studio album title: Tên album phòng thu thứ 12 của Madonna.
2012.

Giải thích ý nghĩa của MDNA

MDNA có nghĩa “Madonna's 12th studio album title”, dịch sang tiếng Việt là “Tên album phòng thu thứ 12 của Madonna”.