MDT là gì? Nghĩa của từ mdt

MDT là gì?

MDT“Mountain Daylight Time” trong tiếng Anh.

MDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDT“Mountain Daylight Time”.

Mountain Daylight Time: Giờ ban ngày miền núi.
UTC-6 giờ.

Giải thích ý nghĩa của MDT

MDT có nghĩa “Mountain Daylight Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ ban ngày miền núi”.