MDW là gì? Nghĩa của từ mdw

MDW là gì?

MDW“Chicago Midway International Airport in Chicago” trong tiếng Anh.

MDW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDW“Chicago Midway International Airport in Chicago”.

Chicago Midway International Airport in Chicago: Sân bay Quốc tế Chicago Midway ở Chicago.
mã sân bay IATA.

Một số kiểu MDW viết tắt khác:

Mother’s Day Weekend: Ngày của Mẹ cuối tuần.

Military District of Washington: Quân khu của Washington.

Minnesota, Dakota and Western Railway: Minnesota, Dakota và Western Railway.

Giải thích ý nghĩa của MDW

MDW có nghĩa “Chicago Midway International Airport in Chicago”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Quốc tế Chicago Midway ở Chicago”.