MEAC là gì? Nghĩa của từ meac

MEAC là gì?

MEAC“Mid-Eastern Athletic Conference” trong tiếng Anh.

MEAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEAC“Mid-Eastern Athletic Conference”.

Mid-Eastern Athletic Conference: Hội nghị điền kinh Trung Đông.

Giải thích ý nghĩa của MEAC

MEAC có nghĩa “Mid-Eastern Athletic Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị điền kinh Trung Đông”.