MEC là gì? Nghĩa của từ mec

MEC là gì?

MEC“Maine Central Railroad” trong tiếng Anh.

MEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEC“Maine Central Railroad”.

Maine Central Railroad: Đường sắt trung tâm Maine.

Một số kiểu MEC viết tắt khác:

Mountain East Conference: Hội nghị Mountain East.

Mountain Equipment Co-op: Hợp tác xã Thiết bị Miền núi.

Manta, Ecuador: Manta, Ecuador.
định danh vị trí IATA.

Model European Council: Mô hình Hội đồng Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của MEC

MEC có nghĩa “Maine Central Railroad”, dịch sang tiếng Việt là “Đường sắt trung tâm Maine”.