MECE là gì? Nghĩa của từ mece

MECE là gì?

MECE“Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive” trong tiếng Anh.

MECE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MECE“Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive”.

Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive: Loại trừ lẫn nhau và toàn bộ.

Một số kiểu MECE viết tắt khác:

Mutually Exclusive, Comprehensively Exhaustive: Loại trừ lẫn nhau, Toàn diện.

Giải thích ý nghĩa của MECE

MECE có nghĩa “Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive”, dịch sang tiếng Việt là “Loại trừ lẫn nhau và toàn bộ”.