MEDEVAC là gì? Nghĩa của từ medevac

MEDEVAC là gì?

MEDEVAC“Medical evacuation” trong tiếng Anh.

MEDEVAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEDEVAC“Medical evacuation”.

Medical evacuation: Sơ tán y tế.

Giải thích ý nghĩa của MEDEVAC

MEDEVAC có nghĩa “Medical evacuation”, dịch sang tiếng Việt là “Sơ tán y tế”.