MEDS là gì? Nghĩa của từ meds

MEDS là gì?

MEDS“Mission Essential Data Set” trong tiếng Anh.

MEDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEDS“Mission Essential Data Set”.

Mission Essential Data Set: Tập dữ liệu cần thiết cho sứ mệnh.

Giải thích ý nghĩa của MEDS

MEDS có nghĩa “Mission Essential Data Set”, dịch sang tiếng Việt là “Tập dữ liệu cần thiết cho sứ mệnh”.