MEF là gì? Nghĩa của từ mef

MEF là gì?

MEF“U.S. Marine Expeditionary Force” trong tiếng Anh.

MEF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEF“U.S. Marine Expeditionary Force”.

U.S. Marine Expeditionary Force: Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.

Một số kiểu MEF viết tắt khác:

Minimum Essential Facility: Cơ sở thiết yếu tối thiểu.

Mission Essential Force: Lực lượng thiết yếu sứ mệnh.

Giải thích ý nghĩa của MEF

MEF có nghĩa “U.S. Marine Expeditionary Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ”.