MENA là gì? Nghĩa của từ mena

MENA là gì?

MENA“Middle East and North Africa” trong tiếng Anh.

MENA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MENA“Middle East and North Africa”.

Middle East and North Africa: Trung Đông và Bắc Phi.

Giải thích ý nghĩa của MENA

MENA có nghĩa “Middle East and North Africa”, dịch sang tiếng Việt là “Trung Đông và Bắc Phi”.