MERIT là gì? Nghĩa của từ merit

MERIT là gì?

MERIT“Medical Emergency Response Incident Team” trong tiếng Anh.

MERIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MERIT“Medical Emergency Response Incident Team”.

Medical Emergency Response Incident Team: Nhóm ứng phó sự cố khẩn cấp y tế.

Một số kiểu MERIT viết tắt khác:

Mapletree Europe Income Trust: Mapletree ủy thác thu nhập châu Âu.

Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology: Viện Nghiên cứu Kinh tế Maastricht về Đổi mới và Công nghệ.

Giải thích ý nghĩa của MERIT

MERIT có nghĩa “Medical Emergency Response Incident Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm ứng phó sự cố khẩn cấp y tế”.