MET là gì? Nghĩa của từ met

MET là gì?

MET“Meteorological” trong tiếng Anh.

MET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MET“Meteorological”.

Meteorological: Khí tượng.

Một số kiểu MET viết tắt khác:

Middle European Time: Giờ Trung Âu.

Giải thích ý nghĩa của MET

MET có nghĩa “Meteorological”, dịch sang tiếng Việt là “Khí tượng”.