META là gì? Nghĩa của từ meta

META là gì?

META“Mahindra Excellence Theatre Awards” trong tiếng Anh.

META là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng META“Mahindra Excellence Theatre Awards”.

Mahindra Excellence Theatre Awards: Giải thưởng Nhà hát xuất sắc Mahindra.

Một số kiểu META viết tắt khác:

Third class: Lớp thứ ba.

Middle East Theatre Academy: Học viện Sân khấu Trung Đông.

Microbial Ecology and Theory of Animals: Hệ sinh thái vi sinh vật và lý thuyết về động vật.

Model Employment Termination Act: Đạo luật chấm dứt việc làm mẫu.

Monitoring and Enforcement of Trade Agreements Division: Bộ phận Giám sát và Thực thi các Hiệp định Thương mại.

Mechanical Engineering Technology– Automotive: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - Ô tô.

Metropolitan Educational Television Authority: Cơ quan truyền hình giáo dục Metropolitan.

Giải thích ý nghĩa của META

META có nghĩa “Mahindra Excellence Theatre Awards”, dịch sang tiếng Việt là “Giải thưởng Nhà hát xuất sắc Mahindra”.