METAR là gì? Nghĩa của từ metar

METAR là gì?

METAR“Meteorological Terminal Aviation Routine Weather Report” trong tiếng Anh.

METAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng METAR“Meteorological Terminal Aviation Routine Weather Report”.

Meteorological Terminal Aviation Routine Weather Report: Nhà ga khí tượng Báo cáo thời tiết định kỳ hàng không.

Giải thích ý nghĩa của METAR

METAR có nghĩa “Meteorological Terminal Aviation Routine Weather Report”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà ga khí tượng Báo cáo thời tiết định kỳ hàng không”.