METL là gì? Nghĩa của từ metl

METL là gì?

METL“Mission Essential Task List” trong tiếng Anh.

METL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng METL“Mission Essential Task List”.

Mission Essential Task List: Nhiệm vụ cần thiết cho danh sách nhiệm vụ.

Giải thích ý nghĩa của METL

METL có nghĩa “Mission Essential Task List”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiệm vụ cần thiết cho danh sách nhiệm vụ”.