METOC là gì? Nghĩa của từ metoc

METOC là gì?

METOC“Meteorological and Oceanographic” trong tiếng Anh.

METOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng METOC“Meteorological and Oceanographic”.

Meteorological and Oceanographic: Khí tượng và Hải dương học.

Giải thích ý nghĩa của METOC

METOC có nghĩa “Meteorological and Oceanographic”, dịch sang tiếng Việt là “Khí tượng và Hải dương học”.