MEX là gì? Nghĩa của từ mex

MEX là gì?

MEX“Mexico” trong tiếng Anh.

MEX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEX“Mexico”.

Mexico: Mexico.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của MEX

MEX có nghĩa “Mexico”, dịch sang tiếng Việt là “Mexico”.