MF là gì? Nghĩa của từ mf

MF là gì?

MF“Mayotte” trong tiếng Anh.

MF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MF“Mayotte”.

Mayotte: Mayotte.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Một số kiểu MF viết tắt khác:

Megafarad: Megafarad.

Millifarad: Millifarad.
mF.

Giải thích ý nghĩa của MF

MF có nghĩa “Mayotte”, dịch sang tiếng Việt là “Mayotte”.