MGB là gì? Nghĩa của từ mgb

MGB là gì?

MGB“Medium Girder Bridge” trong tiếng Anh.

MGB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MGB“Medium Girder Bridge”.

Medium Girder Bridge: Cầu Dầm Trung bình.

Một số kiểu MGB viết tắt khác:

Motor Gun Boat: Thuyền có động cơ.

Giải thích ý nghĩa của MGB

MGB có nghĩa “Medium Girder Bridge”, dịch sang tiếng Việt là “Cầu Dầm Trung bình”.