MGMT là gì? Nghĩa của từ mgmt

MGMT là gì?

MGMT“Management Directorate” trong tiếng Anh.

MGMT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MGMT“Management Directorate”.

Management Directorate: Ban giám đốc.

Một số kiểu MGMT viết tắt khác:

O6-methylguanine DNA methyltransferase.

Giải thích ý nghĩa của MGMT

MGMT có nghĩa “Management Directorate”, dịch sang tiếng Việt là “Ban giám đốc”.