MIA là gì? Nghĩa của từ mia

MIA là gì?

MIA“Missing In Action” trong tiếng Anh.

MIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MIA“Missing In Action”.

Missing In Action: Thiếu trong hành động.

Giải thích ý nghĩa của MIA

MIA có nghĩa “Missing In Action”, dịch sang tiếng Việt là “Thiếu trong hành động”.