MICV là gì? Nghĩa của từ micv

MICV là gì?

MICV“Mechanised Infantry Combat Vehicle” trong tiếng Anh.

MICV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MICV“Mechanised Infantry Combat Vehicle”.

Mechanised Infantry Combat Vehicle: Xe chiến đấu bộ binh cơ giới hóa.

Giải thích ý nghĩa của MICV

MICV có nghĩa “Mechanised Infantry Combat Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe chiến đấu bộ binh cơ giới hóa”.