MID là gì? Nghĩa của từ mid

MID là gì?

MID“Midway Islands” trong tiếng Anh.

MID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MID“Midway Islands”.

Midway Islands: Quần đảo Midway.
ISO 3166 bát quái, lỗi thời 1986.

Giải thích ý nghĩa của MID

MID có nghĩa “Midway Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Quần đảo Midway”.