MIFT là gì? Nghĩa của từ mift

MIFT là gì?

MIFT“Microinjection Intra Fallopian Transfer” trong tiếng Anh.

MIFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MIFT“Microinjection Intra Fallopian Transfer”.

Microinjection Intra Fallopian Transfer: Tiêm vi trùng chuyển ống dẫn trứng.

Một số kiểu MIFT viết tắt khác:

Monsters Inc. Facilities Team: Nhóm Cơ sở vật chất Monsters Inc..

Giải thích ý nghĩa của MIFT

MIFT có nghĩa “Microinjection Intra Fallopian Transfer”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêm vi trùng chuyển ống dẫn trứng”.