MINT là gì? Nghĩa của từ mint

MINT là gì?

MINT“Malaysia Institute of Nuclear Technology Research” trong tiếng Anh.

MINT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MINT“Malaysia Institute of Nuclear Technology Research”.

Malaysia Institute of Nuclear Technology Research: Viện nghiên cứu công nghệ hạt nhân Malaysia.

Một số kiểu MINT viết tắt khác:

Minor International: Quốc tế nhỏ.

Mental Health Interventions and Technology: Công nghệ và can thiệp sức khỏe tâm thần.

Molecular Interaction Database: Cơ sở dữ liệu tương tác phân tử.

Giải thích ý nghĩa của MINT

MINT có nghĩa “Malaysia Institute of Nuclear Technology Research”, dịch sang tiếng Việt là “Viện nghiên cứu công nghệ hạt nhân Malaysia”.