MISU là gì? Nghĩa của từ misu

MISU là gì?

MISU“Management Information Systems Unit” trong tiếng Anh.

MISU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MISU“Management Information Systems Unit”.

Management Information Systems Unit: Đơn vị hệ thống thông tin quản lý.

Một số kiểu MISU viết tắt khác:

Marine Institute Student Union: Liên hiệp sinh viên Viện hàng hải.

Multiple Installation for Single Users: Nhiều cài đặt cho một người dùng.

Giải thích ý nghĩa của MISU

MISU có nghĩa “Management Information Systems Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị hệ thống thông tin quản lý”.