MIU là gì? Nghĩa của từ miu

MIU là gì?

MIU“Memory Interface Unit” trong tiếng Anh.

MIU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MIU“Memory Interface Unit”.

Memory Interface Unit: Đơn vị giao diện bộ nhớ.

Một số kiểu MIU viết tắt khác:

Maharishi International University: Đại học quốc tế Maharishi.

Manarat International University: Đại học quốc tế Manarat.

Mongolia International University: Đại học quốc tế Mông Cổ.

Misr International University: Đại học quốc tế Misr.

Al-Mustafa International University: Đại học quốc tế Al-Mustafa.

Myanmar Imperial University: Đại học Hoàng gia Myanmar.

Media Interoperability Unit: Đơn vị khả năng tương tác phương tiện.

Military Intelligence Unit: Đơn vị tình báo quân sự.

Money-In-the-Utility: Tiền trong tiện ích.

Major Incident Unit: Đơn vị sự cố lớn.

Manipal International University: Đại học quốc tế Manipal.

Minor Injuries Unit: Đơn vị chấn thương nhẹ.

Movement for Israeli Urbanism: Phong trào cho Chủ nghĩa Đô thị Israel.

Memory Interface Units: Đơn vị giao diện bộ nhớ.

Main Instrument Unit: Thiết bị chính.

Manipur International University: Đại học quốc tế Manipur.

Mobile Internet Unit: Đơn vị Internet di động.

Mohi-ud-Din Islamic University: Đại học Hồi giáo Mohi-ud-Din.

Major Investigations Unit: Đơn vị điều tra chính.

Motif Interacting with Ubiquitin: Motif Tương tác với Ubiquitin.

Marconi International University: Đại học quốc tế Marconi.

Minor Injury Unit: Đơn vị chấn thương nhẹ.

Midwestern Intermediate Unit: Đơn vị trung gian Trung Tây.

Giải thích ý nghĩa của MIU

MIU có nghĩa “Memory Interface Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị giao diện bộ nhớ”.