MJML là gì? Nghĩa của từ mjml

MJML là gì?

MJML“Movement of Young Marxist–Leninists” trong tiếng Anh.

MJML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MJML“Movement of Young Marxist–Leninists”.

Movement of Young Marxist–Leninists: Phong trào thanh niên theo chủ nghĩa Mác-Lênin.
Bắt nguồn bởi cụm từ tiếng Pháp: Mouvement des Jeunes marxistes-léninistes.

Giải thích ý nghĩa của MJML

MJML có nghĩa “Movement of Young Marxist–Leninists”, dịch sang tiếng Việt là “Phong trào thanh niên theo chủ nghĩa Mác-Lênin”.