MLAB là gì? Nghĩa của từ mlab

MLAB là gì?

MLAB“Materials library” trong tiếng Anh.

MLAB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MLAB“Materials library”.

Materials library: Thư viện tài liệu.
MLab.

Giải thích ý nghĩa của MLAB

MLAB có nghĩa “Materials library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện tài liệu”.