MODEL là gì? Nghĩa của từ model

MODEL là gì?

MODEL“Movement for Democracy in Liberia” trong tiếng Anh.

MODEL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MODEL“Movement for Democracy in Liberia”.

Movement for Democracy in Liberia: Phong trào vì dân chủ ở Liberia.

Giải thích ý nghĩa của MODEL

MODEL có nghĩa “Movement for Democracy in Liberia”, dịch sang tiếng Việt là “Phong trào vì dân chủ ở Liberia”.