MOTE là gì? Nghĩa của từ mote

MOTE là gì?

MOTE“Modes Of Teacher Education” trong tiếng Anh.

MOTE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MOTE“Modes Of Teacher Education”.

Modes Of Teacher Education: Các phương thức đào tạo giáo viên.

Giải thích ý nghĩa của MOTE

MOTE có nghĩa “Modes Of Teacher Education”, dịch sang tiếng Việt là “Các phương thức đào tạo giáo viên”.