MPRT là gì? Nghĩa của từ mprt

MPRT là gì?

MPRT“Maritime Para Rescue Team” trong tiếng Anh.

MPRT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MPRT“Maritime Para Rescue Team”.

Maritime Para Rescue Team: Đội cứu hộ Maritime Para.

Một số kiểu MPRT viết tắt khác:

Ministry of Primary Resources and Tourism: Bộ Tài nguyên và Du lịch.

Giải thích ý nghĩa của MPRT

MPRT có nghĩa “Maritime Para Rescue Team”, dịch sang tiếng Việt là “Đội cứu hộ Maritime Para”.