MRAE là gì? Nghĩa của từ mrae

MRAE là gì?

MRAE“Mean Relative Absolute Error” trong tiếng Anh.

MRAE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRAE“Mean Relative Absolute Error”.

Mean Relative Absolute Error: Sai số tuyệt đối tương đối trung bình.

Giải thích ý nghĩa của MRAE

MRAE có nghĩa “Mean Relative Absolute Error”, dịch sang tiếng Việt là “Sai số tuyệt đối tương đối trung bình”.