MRC là gì? Nghĩa của từ mrc

MRC là gì?

MRC“Mekong River Commission” trong tiếng Anh.

MRC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRC“Mekong River Commission”.

Mekong River Commission: Ủy hội sông Mê Công.
Cơ quan liên chính phủ về sông Mê Kông.

Một số kiểu MRC viết tắt khác:

Maintenance Requirements Card: Thẻ yêu cầu bảo trì.

Medical Research Council: Hội đồng Nghiên cứu Y học.

Maximal-Ratio Combining: Kết hợp tỷ lệ tối đa.
Phương pháp dùng để mã hóa tín hiệu viễn thông.

Memory Reference Code: Mã tham chiếu bộ nhớ.

Minimum Resolvable Contrast: Độ tương phản có thể phân giải tối thiểu.
Một phép đo được sử dụng để liên kết với các thiết bị hình ảnh.

Mixed Raster Content: Nội dung raster hỗn hợp.
Tên phương pháp nén hình ảnh.

Giải thích ý nghĩa của MRC

MRC có nghĩa “Mekong River Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy hội sông Mê Công”.