MRD là gì? Nghĩa của từ mrd

MRD là gì?

MRD“Motorized Rifle Division” trong tiếng Anh.

MRD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRD“Motorized Rifle Division”.

Motorized Rifle Division: Bộ phận súng trường cơ giới.

Giải thích ý nghĩa của MRD

MRD có nghĩa “Motorized Rifle Division”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phận súng trường cơ giới”.