MRGO là gì? Nghĩa của từ mrgo

MRGO là gì?

MRGO“Mississippi River-Gulf Outlet Canal” trong tiếng Anh.

MRGO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRGO“Mississippi River-Gulf Outlet Canal”.

Mississippi River-Gulf Outlet Canal: Mississippi River-Gulf Outlet Canal.
còn được gọi là MR-GO hoặc "Mr. Go".

Giải thích ý nghĩa của MRGO

MRGO có nghĩa “Mississippi River-Gulf Outlet Canal”, dịch sang tiếng Việt là “Mississippi River-Gulf Outlet Canal”.