MRI là gì? Nghĩa của từ mri

MRI là gì?

MRI“Magnetic Resonance Imaging” trong tiếng Anh.

MRI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRI“Magnetic Resonance Imaging”.

Magnetic Resonance Imaging: Chụp cộng hưởng từ.

Một số kiểu MRI viết tắt khác:

Māori language: Ngôn ngữ Maori.
mã ISO 639-2: mri.

Giải thích ý nghĩa của MRI

MRI có nghĩa “Magnetic Resonance Imaging”, dịch sang tiếng Việt là “Chụp cộng hưởng từ”.