MRICS là gì? Nghĩa của từ mrics

MRICS là gì?

MRICS“MRI Classification System” trong tiếng Anh.

MRICS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRICS“MRI Classification System”.

MRI Classification System: Hệ thống phân loại MRI.

Một số kiểu MRICS viết tắt khác:

Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors: Thành viên của Viện khảo sát công chứng Hoàng gia.

Giải thích ý nghĩa của MRICS

MRICS có nghĩa “MRI Classification System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phân loại MRI”.