MRL là gì? Nghĩa của từ mrl

MRL là gì?

MRL“Multiple Rocket Launcher” trong tiếng Anh.

MRL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRL“Multiple Rocket Launcher”.

Multiple Rocket Launcher: Nhiều trình khởi chạy tên lửa.

Giải thích ý nghĩa của MRL

MRL có nghĩa “Multiple Rocket Launcher”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiều trình khởi chạy tên lửa”.