MRSA là gì? Nghĩa của từ mrsa

MRSA là gì?

MRSA“Methicillin-resistant Staphylococcus aureus” trong tiếng Anh.

MRSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRSA“Methicillin-resistant Staphylococcus aureus”.

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: Staphylococcus aureus kháng methicillin.

Giải thích ý nghĩa của MRSA

MRSA có nghĩa “Methicillin-resistant Staphylococcus aureus”, dịch sang tiếng Việt là “Staphylococcus aureus kháng methicillin”.