MS là gì? Nghĩa của từ ms

MS là gì?

MS“Mã số” trong tiếng Việt, “Mano sinistra” trong tiếng Anh.

MS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MS“Mã số”, “Mano sinistra”.

Mã số.

Mano sinistra: Mano sinistra.
tiếng Latinh, "tay trái".

Một số kiểu MS viết tắt khác:

Manuscript: Bản thảo.

Master of Science: Thạc sĩ Khoa học.

Megasiemens: Megasiemens.

Microsoft: Microsoft.
đôi khi là M $.

Mississippi: Mississippi.
ký hiệu bưu chính.

Montserrat: Montserrat.
mã ISO 3166.

Multiple Sclerosis: Bệnh đa xơ cứng.

Millisiemens: Millisiemens.
mS.

Megasecond: Megasecond.
Ms.

Malay language: Ngôn ngữ Malay.
mã ISO 639-1: ms.

Millisecond: Mili giây.
mili giây.

Giải thích ý nghĩa của MS

VIỆT NGỮ.

MS có nghĩa “Mã số” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

MS có nghĩa “Mano sinistra”, dịch sang tiếng Việt là “Mano sinistra”.