MSB là gì? Nghĩa của từ msb

MSB là gì?

MSB“Main Support Battalion” trong tiếng Anh.

MSB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSB“Main Support Battalion”.

Main Support Battalion: Tiểu đoàn yểm trợ chính.

Một số kiểu MSB viết tắt khác:

Most Significant Bit: Bit quan trọng nhất.
hoặc Byte.

Giải thích ý nghĩa của MSB

MSB có nghĩa “Main Support Battalion”, dịch sang tiếng Việt là “Tiểu đoàn yểm trợ chính”.