MSD là gì? Nghĩa của từ msd

MSD là gì?

MSD“Minimum Safe Distance” trong tiếng Anh.

MSD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSD“Minimum Safe Distance”.

Minimum Safe Distance: Khoảng cách an toàn tối thiểu.

Giải thích ý nghĩa của MSD

MSD có nghĩa “Minimum Safe Distance”, dịch sang tiếng Việt là “Khoảng cách an toàn tối thiểu”.