MSDB là gì? Nghĩa của từ msdb

MSDB là gì?

MSDB“Multi Source Data Base” trong tiếng Anh.

MSDB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSDB“Multi Source Data Base”.

Multi Source Data Base: Cơ sở dữ liệu đa nguồn.

Giải thích ý nghĩa của MSDB

MSDB có nghĩa “Multi Source Data Base”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở dữ liệu đa nguồn”.