MSDE là gì? Nghĩa của từ msde

MSDE là gì?

MSDE“Maryland State Department of Education” trong tiếng Anh.

MSDE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSDE“Maryland State Department of Education”.

Maryland State Department of Education: Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland.

Một số kiểu MSDE viết tắt khác:

Microsoft Database Engine: Cơ sở dữ liệu Microsoft.

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine: Máy tính để bàn Microsoft SQL Server 2000.

Military Scenario Development Environment: Môi trường phát triển kịch bản quân sự.

Mission Simulation Dynamic Engine: Công cụ động mô phỏng sứ mệnh.

Giải thích ý nghĩa của MSDE

MSDE có nghĩa “Maryland State Department of Education”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland”.